CTL Haldex logo

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce

Zarząd Chem Trans Logistic Haldex S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestrowym KRS: 0000179052, (Spółka) działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w formie papierowej, w celu dematerializacji akcji.

Dokumenty akcji Spółki złożyć należy w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem, które zostanie wydane akcjonariuszowi.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że przepisy ww. ustawy przewidują obowiązkową dematerializację akcji, która polega na zamianie formy akcji z dokumentu na zapis elektroniczny. W myśl art. 328 §1 k.s.h. w brzmieniu od 1 marca 2021 r., akcje nie mają formy dokumentu.

Z tego względu, wszystkie akcje Spółki zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Jak oceniasz tą podstronę?
Polityka Cookies

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Nasza polityka prywatności